Fakturace a ceny

Fakturace za vodné a stočné probíhá ve smluvně dohodnutých intervalech a faktura musí být uhrazena ve lhůtě splatnosti. Součástí vyúčtování jsou i zálohové platby, které zaručují rovnoměrnost plateb ve fakturačním období, ve kterém FVS zajišťuje nepřetržitou dodávku vody a odvádění odpadních vod, za které mu přísluší i průběžná úhrada vodného a stočného.