Reklamace faktury / žádost o přezkoušení vodoměru

Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování vodného nebo stočného nesprávným odečtem, použitím nesprávné ceny vodného a stočného, početní chybou atd., máte právo takové vyúčtování reklamovat.

Neuplatníte-li však reklamaci nesprávně účtovaných částek do dne splatnosti faktury, jste povinen takovou fakturu uhradit.

 

REKLAMACE PŘIJÍMÁME NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

  • osobně v Provozním a zákaznickém centru
  • poštou na naši adresu
  • emailem: fvs@fvs.cz

 

V případě reklamace množství dodané pitné vody z důvodu pochybnosti o správnosti měření, zajistíme na základě vaší písemné žádosti odebrání vodoměru a jeho zaslání do autorizované zkušebny. Náklady na přezkoušení vodoměru budou hrazeny podle výsledku přezkoušení vodoměru dle § 17. odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru že:

  • údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovený zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. Náklady spojené s výměnou vodoměru hradí dodavatel.
  • údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním předpisem, hradíte náklady spojené s výměnou vodoměru vy.

 

Do nákladů spojených s výměnou vodoměru v rámci přezkoušení se započítává cestovné a hodinová sazba pracovníka.