Vodovodní / kanalizační přípojka

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

Vlastníkem vodovodní přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona 274/2001 Sb., je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak.

 

PRO ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ/KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY BUDETE MUSET PODNIKNOUT NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

  • Zažádat o existenci podzemních zařízení
  • Nechat zpracovat projektovou dokumentaci
  • S projektovou dokumentací podat záměr na místně příslušném stavebním úřadu
  • Projektovou dokumentaci předložit k odsouhlasení na FVS, a.s. (část projektové dokumentace týkající se sítí ve správě či majetku FVS, a.s.) – toto je podmínka pro vydání stavebního rozhodnutí
  • Na FVS, a.s. podat žádost o zřízení vodovodní / kanalizační přípojky, dodat nám jedno vyhotovení projektové dokumentace, kopii stavebního rozhodnutí a vyjádření dotčených cizích inženýrských sítí
  • Podat objednávku na zřízení vodovodní/kanalizační přípojky: