Projekt Turów IV. – Frýdlant – Opatření na stávajících sítích

Informace o projektu

Název projektuProjekt Turów IV. – Frýdlant – Opatření na stávajících sítích
Registrační číslo projektu129D403003604
Název stavby
Celkové náklady projektu a inženýrské činnosti4 862 000,- Kč
Z toho dotace činí70%
Doba plněnído 1.12.2026

Předmět plnění

Opatření č. IV  – na stávajících sítích zahrnuje:

Toto opatření zahrnuje samostatná dílčí technická opatření na stávajících sítích, která zajistí dodatečné kapacity pro dopravu pitné vody do deficitních oblastí a významně přispějí ke zvýšení zabezpečenosti zásobování obyvatel pitnou vodou.

Jedná se o:

  1. Propojení rozváděcí sítě Heřmanice a Dětřichov

Hlavním technickým účelem objektu je propojení vodovodní sítě obcí Dětřichov a Heřmanice, které povede ke zvýšení zabezpečenosti dodávky vody optimalizací tlakových poměrů zejména v obci Heřmanice, která se nachází blízko státní hranice.

  • Višňová – dostavba rozváděcích radů Saň a Loučná

Technickým účelem objektu je napojení místní části Saň a Loučná (obec Višňová) na vodovod pro veřejnou potřebu v souvislosti s očekávaným poklesem hladiny podzemní vody v důsledku těžební činnosti v dole Turów. Navrhuje se zásobování místních částí Saň a Loučná z vodojemu Andělka, jehož akumulace bude v rámci tohoto projektu zvětšena výstavbou nového objektu.

  • Zkapacitnění zásobního řadu VDJ Poustka – obec Višňová

Technickým účelem objektu je přivedení dostatečného množství vody z vodojemu Poustka do oblasti Višňové, která je zásobována z vrtů v blízkosti státní hranice. Principem návrhu je zvětšení profilu stávajícího vodovodního řadu.

  • Zvětšení akumulace VDJ Pertoltice (Skalka)

V současnosti je u vodojemu Pertoltice využívána jedna kruhová komora o objemu 150 m3, v areálu se nachází ještě další kruhová komora pravděpodobně stejného objemu, která je mimo provoz. Ke komoře, která je v provozu, přiléhá malá armaturní komora. Stav konstrukcí vodojemu Pertoltice je neuspokojivý. Navrhuje se zbourání stávajícího vodojemu a výstavba zcela nového vodojemu 2 x 150 m3. Součástí stavby je též nové oplocení areálu, výstavba propojovacích řadů v areálu a obnova stávající AŠ.

  • Zvětšení akumulace VDJ Andělka

Vodojem Andělka je tvořen jednou kruhovou nádrží o objemu 50 m3 a malou armaturní komorou. Navrhuje se zbourání stávajícího vodojemu a výstavba zcela nového vodojemu 2 x 50 m3. Součástí stavby je též nové oplocení areálu a výstavba propojovacích řadů v areálu.

  • Zvětšení akumulace VDJ Poustka

Vodojem Poustka je jednokomorový, s kruhovou nádrží objemu 150 m3 a velkoryse dimenzovanou armaturní komorou. Navrhuje se zbourání stávajícího vodojemu a výstavba zcela nového krabicového vodojemu 2 x 200 m3. Součástí stavby je též nové oplocení areálu a výstavba propojovacích řadů v areálu.

  • Úpravy VDJ Višňová

Stávající vodojem je jednokomorový o objemu 50 m3, s kruhovou nádrží a malou dvoupodlažní armaturní komorou. Stav objektu je neuspokojivý a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Navrhuje se celková oprava objektu včetně oplocení ve stávajícím rozsahu.

bude popsán předmět plnění]

Cíl projektu

Jedná se o nutná technická opatření č. IV. na vodovodech pro veřejnou potřebu v majetku a správě FVS, a.s. k zajištění plynulé dodávky kvalitní pitné vody při možných negativních dopadech rozšíření těžby Turów v Polsku na vodárenskou infrastrukturu na Frýdlantsku. Dalším důvodem nezbytnosti akce je i možnost dostatečné akumulace pitné vody pro vyrovnání nerovnoměrnosti srážek v rámci období sucha, kdy dochází k výraznému prodloužení omezení jakéhokoliv odběrů z toků (ze zdrojů povrchových vod).

Toto opatření bude zahrnovat realizaci projektových a inženýrských činností v rámci Projektů Turów I, II., III a IV. Všechny cíle opatření I – IV. jsou propojeny a vzájemně spolu souvisí a je nutná jejich společná realizace.