Projekt Turów III. – Dětřichov – Opatření pro připojení vodovodu Dětřichov

Informace o projektu

Název projektuProjekt Turów III. – Dětřichov – Opatření pro připojení vodovodu Dětřichov
Registrační číslo projektu129D403003405
Název stavby
Celkové náklady projektu a inženýrské činnosti3 617 000,- Kč bez DPH
Z toho dotace činí70%
Doba plněnído 1.2.2025

Předmět plnění

Opatření č. III – vodovod Dětřichov zahrnuje:

Navrhovaná stavba řeší doplnění deficitu ve vodovodu Dětřichov z vodovodu Frýdlant. Realizací navrhovaných opatření dojde k propojení dosud samostatných vodovodů v oblasti Frýdlantska – vodovodu Frýdlant a vodovodu Dětřichov, které jsou oddělené. Bude tak umožněna doprava pitné vody ze stávajícího vodojemu Frýdlant http (1000 m3 + 300 m3, 372,20/367,20 m n.m.), který je součástí vodovodu Frýdlant, nově navrhovaným řadem DN150 do stávajícího vodojemu Ptačí Vrch (100 m3 + 250 m3, 402,30/399,00 m n. m.), který je součástí vodovodu Dětřichov.

Projekt je v současné době již zpracován ve stupni projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a má také vydané pravomocné územní rozhodnutí. Zadávaná projektová dokumentace proto bude navazovat na tento zpracovaný projekt. V rámci stupně DUR je již provedeno geodetické zaměření, předpokládá se pouze doměření měněné trasy v rámci čistopisu DUR v dl. Cca 1,5 km.

Cíl projektu

Jedná se o nutná technická opatření č. III. na vodovodech pro veřejnou potřebu v majetku a správě FVS, a.s. k zajištění plynulé dodávky kvalitní pitné vody při možných negativních dopadech rozšíření těžby Turów v Polsku na vodárenskou infrastrukturu na Frýdlantsku. Dalším důvodem nezbytnosti akce je i možnost dostatečné akumulace pitné vody pro vyrovnání nerovnoměrnosti srážek v rámci období sucha, kdy dochází k výraznému prodloužení omezení jakéhokoliv odběrů z toků (ze zdrojů povrchových vod).

Toto opatření bude zahrnovat realizaci projektových a inženýrských činností v rámci Projektů Turów I, II., III a IV. Všechny cíle opatření I – IV. jsou propojeny a vzájemně spolu souvisí a je nutná jejich společná realizace.