Projekt Turów II. – Bulovka – Opatření pro připojení vodovodu Bulovka

Informace o projektu

Název projektuProjekt Turów II. – Bulovka – Opatření pro připojení vodovodu Bulovka
Registrační číslo projektu129D403003404
Název stavby
Celkové náklady projektu a inženýrské činnosti2 948 000,- Kč bez DPH
Z toho dotace činí70%
Doba plněnído 1.12.2026

Předmět plnění

Opatření č. II  – Bulovka zahrnuje:

Navrhovaný stavební objekt řeší doplnění deficitu ve vodovodu Bulovka z vodovodu Frýdlant. Realizací navrhovaných opatření dojde k propojení dosud samostatných vodovodů v oblasti Frýdlantska – vodovodu Frýdlant a vodovodu Bulovka, které jsou oddělené. Bude tak umožněna doprava pitné vody ze stávajícího vodojemu Frýdlant HTP(1000 m3 + 300 m3, 372,20/367,20 m n.m.), který je součástí vodovodu Frýdlant, nově navrhovaným řadem DN300 a DN225 do armaturní (redukční) šachty Arnoltice, která je součástí vodovodu Bulovka. Voda přivedená z ÚV Frýdlant je prvotně určena pro oblast vrtu Višňová.

Součástí předmětu plnění je zajištění autorského dozoru stavby.

Cíl projektu

Jedná se o nutná technická opatření č. II. na vodovodech pro veřejnou potřebu v majetku a správě FVS, a.s. k zajištění plynulé dodávky kvalitní pitné vody při možných negativních dopadech rozšíření těžby Turów v Polsku na vodárenskou infrastrukturu na Frýdlantsku. Dalším důvodem nezbytnosti akce je i možnost dostatečné akumulace pitné vody pro vyrovnání nerovnoměrnosti srážek v rámci období sucha, kdy dochází k výraznému prodloužení omezení jakéhokoliv odběrů z toků (ze zdrojů povrchových vod).

Toto opatření bude zahrnovat realizaci projektových a inženýrských činností v rámci Projektů Turów I, II., III a IV. Všechny cíle opatření I – IV. jsou propojeny a vzájemně spolu souvisí a je nutná jejich společná realizace.