Projekt Turów I. – Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice

Informace o projektu

Název projektuProjekt Turów I. Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice
Registrační číslo projektu129D403003403
Název stavby
Celkové náklady projektu a inženýrské činnosti28 008 000,- Kč bez DPH
Z toho dotace činí70%
Doba plněnído 1.1.2028

Předmět plnění

SO 01 Rekonstrukce a rozšíření prameniště

SO 02 Intenzifikace úpravny vody Frýdlant

SO 03 Úprava distribuce pitné vody ve vodárenské soustavě – zahájení PD na tomto stavebním objektu v dalším program. období

SO 01 Rekonstrukce a rozšíření prameniště

Stavební objekt řeší revitalizaci a rozšíření stávajících jímacích území napojených na ÚV Frýdlant – U Nemocnice a Bažantnice. Obě jímací území jsou v současné době napojeny na ÚV Frýdlant. Pro zajištění potřebného množství pitné vody v celé vodárenské soustavě, která bude rozšířena souvisejícími opatřeními I. až IV., je nutné navýšit vydatnost prameniště až na 42 l/s (současná vydatnost je cca 18 l/s).

Předpokládá se vybudování dalších vrtů a obnova stávajících, celkem je uvažováno, že jímací území bude disponovat 6 plně funkčními odběrnými studnami – přesný rozsah rozšíření jímacího území ještě upřesní hydrologický průzkum, který je součástí projektových prací. Surová voda bude ze všech jímacích studen přivedena do navrhované akumulace surové vody, odkud bude dále gravitačně natékat obnoveným řadem na úpravnu vody Frýdlant.

SO 02 Intenzifikace úpravny vody Frýdlant

Vzhledem k horší jakosti surové vody (zejména zvýšený obsah pesticidů) a významného zvýšení kapacity úpravny, je nutné provést intenzifikaci, resp. Výstavbu nové úpravny vody v místě stávajícího areálu ÚV Frýdlant. Stávající budova bude bourána a na jejím místě bude vystavěna budova zcela nová, která bude vyhovovat potřebám navrhované technologie. Předpokládá se vybudování železobetonového skeletu s minimem okenních otvorů a systémovou fasádou. Navrhovaná technologie úpravny bude upravovat surovou podzemní vodu z rozšiřovaného jímacího území, dále je uvažováno s prostorovou rezervou pro případnou úpravu povrchové vody z přilehlého vodního toku Řasnice. Technologie úpravy je navržena v tomto složení:

Voda z podzemích zdrojů se bude upravovat takto:

  • Přívod z vrtů – rekonstruovaným společným potrubím, výkon 42 l/s.
  • Aerace – provzdušňovací věž, alternativně horizontální provzdušňovač (např.  typu Bubla), výkon 42 l/s
  • Sorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU) – tlakové „filtry“, výkon 42 l/s.
  • Prostorová rezerva pro reverzní osmózu – pro případ opětovného zvýšení koncentrace dusičnanů.
  • Směšovací nádrž – jen vyrovnání průtoku, minimální rozměry.

SO 03 Úprava distribuce pitné vody ve vodárenské soustavě

Zásobování města Raspenava bude nově zajišťovat ÚV Frýdlant. Voda z úpravny bude čerpána do vodojemu ve Frýdlantě VDJ H.T.P. (367,20 / 372,20 m n. m.) a následně přes zásobní síť města Frýdlant do VDJ Supí Vrch (369,20 / 372,20 m n.m.). Pro dopravu vody z VDJ H.T.P. do VDJ Supí Vrch nevyžaduje vodovodní síť města Frýdlant úpravy – hlavní zásobní řad je dostatečně kapacitní (DN 300, DN 200 a DN 150) a síť je zokruhována.

Vzhledem ke stejné výškové poloze obou vodojemů bude na vodovodním řadu v blízkosti SŠ hospodářská a lesnická osazena ve směru VDJ Supí Vrch nová posilovací čerpací stanice. Nově bude VDJ Supí Vrch plnit zásobní funkci pro město Raspenava. Velikost akumulace VDJ Supí Vrch je 350 m3, což se přibližuje požadavku 60 až 80 % Qd. Součástí opatření je výstavba nové automatické tlakové stanice (ATS) pro zajištění požadovaných tlakových poměrů v místech výše položené zástavby města Raspenava.

Cíl projektu

Jedná se o nutná technická opatření č. I. na vodovodech pro veřejnou potřebu v majetku a správě FVS, a.s. k zajištění plynulé dodávky kvalitní pitné vody při možných negativních dopadech rozšíření těžby Turów v Polsku na vodárenskou infrastrukturu na Frýdlantsku. Dalším důvodem nezbytnosti akce je i možnost dostatečné akumulace pitné vody pro vyrovnání nerovnoměrnosti srážek v rámci období sucha, kdy dochází k výraznému prodloužení omezení jakéhokoliv odběrů z toků (ze zdrojů povrchových vod).

Toto opatření bude zahrnovat realizaci projektových a inženýrských činností v rámci Projektů Turów I, II., III a IV. Všechny cíle opatření I – IV. jsou propojeny a vzájemně spolu souvisí a je nutná jejich společná realizace.